• info@2-challenge.com

Privacy Policy

2-Challenge met ondernemingsnummer BE0534.514.243 neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”). Dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) is van toepassing op alle diensten, websites en (mobiele) applicaties (hierna tezamen “Diensten”) die worden aangeboden door 2-Challenge.

1. welke diensten bieden wij aan?

2-Challenge biedt diverse Diensten aan van rekrutering, selectie, outsourcing, training, projecten, events, etc., waarbij we uw persoonsgegevens gebruiken om een geschikte job of opdracht voor u te vinden, om u te informeren en/of om meer betrokkenheid bij u te creëren. Wij willen u beter leren kennen en de door u gekozen Diensten afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Deze Diensten omvatten uitnodigingen aan uw adres, alsook het verwerken en het delen van uw persoonsgegevens zoals in dit Privacybeleid verder omschreven.

2. welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Wanneer u ons een e-mail stuurt, op interview komt, u ons uw CV bezorgt, u inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke stand, kinderen, diploma’s en opleidingen, professionele ervaring en eerdere werkgevers, talenkennis, hobby’s, vakantiejobs, rijbewijs, e-mailadres en varia gegevens.

2-Challenge streeft er naar de Diensten die ze aanbiedt zo relevant mogelijk te maken voor u. 2-Challenge houdt een profiel bij op basis van uw persoonsgegevens om een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Wij houden eveneens interne rapporten bij in het kader van selectie interviews, evaluaties en/of feedback (van 2-Challenge zelf en/of van klanten), etc.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid.

3 waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

2-Challenge gebruikt uw gegevens om een zo goed mogelijke match te maken tussen uw profiel en mogelijke vacatures, projecten en/of opleidingen.

Bij een match, om aan onze klanten mee te delen in het kader van rekrutering, selectie en/of outsourcing en met uw toestemming,

Om de inhoud en de uitvoering van onze Diensten te verbeteren;

Voor onze administratie;

Voor onze eigen direct marketingdoeleinden;

Om individuele voorkeuren te identificeren en de Diensten en uitnodigingen te personaliseren;

Om marktonderzoek te verrichten;

Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen;

Ter naleving van wet- en regelgeving.


Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons Privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

4 met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Klanten:

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze klanten in het kader van onze rekrutering, selectie en/of outsourcing opdrachten.

Herstructurering:

We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig ons Privacybeleid.

Andere:

• Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicaties:

Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of

Om de rechten van 2-Challenge te beschermen, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.


• 2-Challenge zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij 2-Challenge daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

5 hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

In principe bewaart 2-Challenge Uw persoonsgegevens voor een termijn van 5 jaar na het laatste contact, met periodieke notificaties aan U inzake Uw rechten hieromtrent.

6 wat zijn uw rechten?

U hebt de volgende rechten, na schriftelijke aanvraag op info@2-challenge.com.

  • • Recht op informatie
  • • Recht op inzage
  • • Recht op correctie
  • • Recht van verzet
  • • Recht om vergeten te worden
  • • Recht op portabiliteit en datamigratie

Daarenboven zullen wij u een waarschuwen indien persoonsgegevens gehackt zijn of er een mogelijk data-lek is.

7 algemeen

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be).

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies, onrechtmatige verwerking of de wijziging te voorkomen van informatie die wij van u ontvangen.

Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit Privacybeleid, of per e-mail (info@2-challenge.com).

Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Mechelen.